GAM BOUWEXPERTISE

Expertise

Bouwkundig advies

Bij bouw en verbouw komt heel wat kijken, zeker wanneer men zelf minder inzicht heeft in de wereld van bouwen en verbouwen.

GAM BouwExpertise heeft deze kennis en ervaring wel en staat u graag bij op verschillende momenten en manieren. Waarbij ook de mogelijkheid bestaat om uw voornemen tot bouwen, verbouwen of een bouwkundige aanpassing met een bouwkundige te bespreken. Zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen waar u op kunt bouwen.

Risicoanalyse

Als u laat een woning laat bouwen of u heeft een nieuw te bouwen woning op het oog en wil vooraf weten of er nog haken en ogen zijn? Dan is het zaak dat u de gegevens zoals tekeningen, bestek en/of koopbrochure onafhankelijk laat beoordelen. GAM BouwExpertise kan deze stukken na toezending zorgvuldig voor u bekijken. Onze beoordeling leggen wij vast in een rapport eventueel aangevuld met opmerkingen en adviezen.

Toezicht bouwactiviteiten

Bij de bouw of verbouwing van uw woning kan GAM BouwExpertise u en de bouwactiviteit begeleiden en indien gewenst ook Toezicht houden. Na een intakegesprek wordt er bepaald hoe de begeleiding en periodieke controle uitgevoerd zal worden.

Keuring bij aankoop/verkoop

Aankoop
U bent van plan een woning te kopen en u wilt goed inzichtelijk krijgen hoe de bouwtechnische staat van de woning is. U heeft overigens zelf Wettelijke een onderzoeksplicht. Om dit alles duidelijk in beeld te krijgen kan GAM BouwExpertise voor u een onafhankelijke aankoopkeuring uitvoeren. Dit is een visuele inspectie waarbij alle bouwelementen nauwkeurig worden bekeken en beoordeeld.

Bij deze aankoopkeuring loopt de bouwkundige met u door de woning en geeft de gebreken/ aandachtspunten aan die ook in een schriftelijke rapportage worden vastgelegd. Deze rapportage geeft u dan een duidelijk beeld van de huidige onderhoudsstaat en directe en op termijn herstelkosten van de eventueel aan te kopen woning.

De opname is een visueel onderzoek van het pand of onderdeel waarbij alle bouwkundige gebreken van de elementen worden gerapporteerd die onder normale omstandigheden bereikbaar en waarneembaar zijn. Op basis daarvan krijgt u een gedetailleerd rapport met alle waargenomen gebreken.

Verkoop
U wilt uw woning verkopen? Dan is het van belang om duidelijkheid te hebben over de huidige bouwkundige staat van uw woning. Immers u als verkoper heeft Wettelijk een meldingsplicht voor eventueel verborgen gebreken bij verkoop van de woning. Met een verkoopkeuring heeft u een duidelijke rapportage in uw bezit die nauwkeurig de bouwkundige staat van uw woning weergeeft. U voorkomt hiermee het risico op ontbinding van de verkoop of een lagere verkoopprijs als gevolg van nieuwe onderhandelingen na een aankoopkeuring. Mogelijkerwijze kan de koper hier tot overgaan als u geen verkoopkeuring aanbiedt. Dit bespaart u tijd en discussie bij de verkoop van uw woning.

De visuele bouwtechnische staat van de woning wordt op een objectieve en onafhankelijke methode uitgevoerd en gerapporteerd.

Deel-/Meeloop keuring bij aankoop

Als u een deel/onderdeel van de woning wilt laten keuren dan kan dit d.m.v. het uitvoeren van een keuring van het betreffende onderdeel. U kunt daarbij denken aan o.a. een dak, badkamer, gevel, kruipruimte etc.

Bouwkundige meeloop keuring/inspectie
Tijdens een meeloopkeuring loopt u met ons rondom en/of door de woning terwijl GAM BouwExpertise de bouwkundige aspecten van de woning inspecteert en beoordeelt. U wordt tijdens deze keuring mondeling geïnformeerd over de ter plaatse geconstateerde aandachtspunten. Bovendien kunt u direct vragen stellen.

Vooroplevering en opleveringskeuring

De voorschouw is een opname die gedaan kan worden tijdens het bouwen van de woning of verbouwing van de woning. De punten worden met u en eventueel met uw contractpartij besproken waarna een rapport (incl. foto’s) volgt met de geconstateerde waarnemingen.

Opleveringskeuring
U heeft een nieuwe woning gekocht en die woning wordt op een bepaalde datum en tijdstip aan u opgeleverd door de bouwer. Dit is een juridisch moment waarop de woning wordt nagekeken op contractuele afspraken en bouwkundige staat. Dit alles wordt weergegeven in een proces-verbaal van oplevering. Hierin worden alle nog aanwezige gebreken opgenomen. Om achteraf problemen en discussies te voorkomen is het verstandig om de staat van de woning objectief te controleren.

Bij een opleveringskeuring door GAM BouwExpertise wordt de woning van de nok tot de fundering bekeken en beoordeeld aan de hand van de huidig geldende bouwnormen en regelgeving (Bouwbesluit) en de eis van goed en deugdelijk werk. De aankoopkeuring is een visueel onderzoek van de woning die onder normale omstandigheden bereikbaar en waarneembaar zijn. Dit alles wordt genoteerd in een gedetailleerd rapport aangevuld met mondeling advies. Ook als u een verbouwing heeft laten uitvoeren is het bovenstaande van toepassing.

Zodra de bouwer/contractpartij u schriftelijk op de hoogte stelt van datum oplevering, dan kunt u met GAM BouwExpertise een afspraak maken voor een opleveringskeuring.

Opleveringskeuring van de Algemene ruimten
U heeft een appartement gekocht. Doorgaans maakt een appartement deel uit van een Vereniging van Eigenaren kortweg VvE. Dit betekent dat het exterieur en de algemene gebruiksruimtes, conform de splitsingsakte onder de VvE vallen. Deze onderdelen worden door de contractpartij apart opgeleverd. Deze oplevering is een juridisch moment waarbij het complex wordt nagekeken op de contractuele en bouwkundige staat. Dit alles wordt weergegeven in een proces-verbaal van oplevering. Hierin worden alle nog aanwezige gebreken opgenomen. Om achteraf problemen en discussies te voorkomen is het verstandig om de staat van de Algemene ruimtes objectief te controleren.

Bij een opleveringskeuring door GAM BouwExpertise wordt het complex van de nok tot fundering bekeken en beoordeeld aan de hand van de huidig geldende bouwnormen en regelgeving (Bouwbesluit) en de eis van goed en deugdelijk werk. Dit alles wordt genoteerd in een gedetailleerd rapport aangevuld met mondeling advies.

Zodra de bouwer/contractpartij u schriftelijk op de hoogte stelt van datum oplevering, dan kunt u met GAM BouwExpertise een afspraak maken voor een keuring.

Nulmeting opname

Een nulmeting voorkomt onduidelijkheid.

Een opname rapportage door GAM BouwExpertise kan, wanneer er later mogelijk problemen zijn, een hoop discussie en zelfs juridische claims voorkomen. Dat geeft toch rust.

Voor wie?
GAM BouwExpertise kan nulmetingen uitvoeren voor gemeenten, aannemers, projectontwikkelaars, woningcorporaties, bouwbedrijven én particulieren. Bijvoorbeeld wanneer er plannen zijn om in de directe omgeving van woningen te bouwen. Ontgravingen, heiwerkzaamheden, en zwaar transport kunnen effect hebben op de bestaande bebouwing. Er kunnen scheuren ontstaan of erger zelfs verzakkingen. Maar welke schade komt door de (bouw)werkzaamheden en wat zat er al?

Vastlegging
Een nulmeting voorkomt dergelijke welles-nietes kwesties. GAM BouwExpertise is specialist in het in kaart brengen van woningen en appartementencomplexen. Verzekeraars eisen tegenwoordig regelmatig dat de actuele staat rondom een bouwproject in een rapport wordt vastgelegd. Wanneer u of de verzekeraar achteraf schadeclaims op de deurmat krijgt, kunt u een beroep doen op het door ons opgestelde rapport. Hierin staat nauwkeurig beschreven hoe de situatie vóór de bouw was.

Nulmeting
Bij nulmetingen inventariseren wij de actuele staat van woningen en complexen aan de hand van metingen en fotografie. De volgende onderdelen kunt u door ons laten inspecteren:

Buitengevels en daken.
Binnenwanden en tegelwerk.
Ramen, deuren en puien.
Bestaande scheurvorming.

Bovendien kunt u bij ons ook voor een tussentijdse opname terecht. Zo houdt u continu de vinger aan de pols.

Advies
Wilt u over dit onderwerp advies ontvangen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Expertise bij schade

Wanneer u aan of in uw woning gebreken/schade constateert, of hinder ondervindt van vochtproblemen, lekkages, houtrotschades, of scheurvormingen in constructies, kan GAM BouwExpertise een onderzoek (indien nodig ook destructief onderzoek) doen naar de oorzaak en u adviseren in het uit te voeren herstel.

Met een warmtebeeldcamera, Thermografisch onderzoek, kunnen we antwoord geven op veel vragen omtrent isolatie en eventuele vochtproblemen. Temperatuurverschillen geven immers een indicatie van de kwaliteit van de dak- of gevelconstructie. Bovendien kunnen ook lekkages in waterleidingen of energiesystemen middels thermografisch onderzoek in beeld worden gebracht. Zo brengen we de oorzaak van optrekkend vocht, doorslaand vocht of condens aan het licht.

Geschillenbemiddeling

Het komt helaas nogal te vaak voor dat tijdens het bouwen of opknappen van een woning wat mis gaat. Heeft u een meningsverschil met uw aannemer, installateur of schilder over de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden of zijn deze werkzaamheden niet uitgevoerd zoals besproken? Voldoet het eindresultaat niet aan uw verwachtingen?

GAM BouwExpertise kan een bouwtechnische inspectie uitvoeren met een heldere analyse en rapportage. Wellicht biedt u dat een mogelijkheid om tot een overeenstemming te komen. GAM BouwExpertise kan in dergelijke kwesties ook optreden als mediator in een geschillenbemiddeling.

Als deze bemiddeling niet leidt tot een overeenkomst tussen partijen, kan het bouwkundige rapport gebruiken worden in een procedure.

Bindend Advies

Door partijen wordt middels een overeenkomst een Bindend adviseur aangesteld.

Bindend advies is naast arbitrage een vorm van particuliere geschillenbeslechting die, in tegenstelling tot overheidsrechtspraak, op een overeenkomst berust. Dat wil zeggen dat twee partijen overeenkomen hun geschil niet aan een rechter maar aan een derde partij voor te leggen die het geschil beslecht (doorgaans een deskundige, bijvoorbeeld GAM BouwExpertise). De beslissing die deze derde neemt wordt bindend advies genoemd.

De sector waar dit vaak als methode voor geschillenbeslechting wordt gebruikt is de bouw en aannemerij.

Een bindend advies berust op een overeenkomst van partijen. De bindend advies-overeenkomst geldt als een vaststellingsovereenkomst in de zin van de wet (artikel 7:900 BW). In de vaststellingsovereenkomst komen partijen overeen dat zij een reeds bestaand geschil of een onzekerheid willen laten beslechten door middel van een bindend advies. Partijen laten een bindend adviseur vaststellen hetgeen tussen hen rechtens zal gelden, en zijn daaraan gebonden. De rechtsverhouding tussen de partijen en de bindend adviseur is een overeenkomst van opdracht.

Bindend advies is een goed alternatief voor of aanvulling op mediation; soms is er nu eenmaal toch iemand nodig die voor partijen een bindende uitspraak doet, al dan niet op onderdelen, omdat partijen er zélf niet uitkomen.

Een bindend adviesprocedure kan sneller en efficiënter verlopen. De deskundigheid en ervaring van de bindend adviseur staat garant voor een juridisch gedegen beoordeling. De bindend adviseur voert de regie en leveren maatwerk. De procedure wordt van tevoren afgestemd.

Meerjaren- en/of Onderhoudsinspectie

Hierbij wordt de huidige staat van de woning/gebouw door GAM BouwExpertise opgenomen en gerapporteerd. Het rapport geeft een duidelijk beeld over het (achterstallig) onderhoud en onderhoud op termijn, inclusief de geraamde herstelkosten.

Uitvoering bouwkundig onderhoud

Indien er sprake is van kleinschalig onderhoud aan uw woning of gebouw, kan GAM BouwExpertise u ook daarbij van dienst zijn.

Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Gam Bouwexpertise

GAM BouwExpertise is een onafhankelijk bouwkundig adviesbureau, gebaseerd op meer dan 40 jaar ervaring op het gebied van bouwkunde, materialen en jurisprudentie. Het bureau is opgericht door Bert Zwanenburg en is gevestigd te Benschop.

Op basis van haar veelzijdige expertise geeft GAM BouwExpertise een professioneel en praktijkgericht advies. Zowel aan bedrijven als aan particulieren.

Kennis en (praktijk)ervaring is opgedaan vanuit aan de bouwwereld gerelateerde functies (timmerindustrie, technisch beheer woningcorporatie en bouwkundig adviseur garantiewaarborg woningbouw), alsmede door deelname aan projecten van adviesorganen (zoals KIWA College van